Началото

Образователните процеси в с.Асеново (първоначално именувано Карачалък и в последствие преименувано на Асеново на 01.01.1897г., в чест на цар Асен, по желание на населението) започват значително по-рано от официално приетата 1871 година.

1856

Още през 1856 г. учителят Игнат Николов започва да преподава. В период на 3-4 години първо води обучение в частни къщи.

1860

От 1860 г. преподавал в специално направена килийка за богомолци, и в една стая за ученици. Големината на стаята била с едва 4 метра дължина, 3 метра широчина и около 1,5 метра височина. Стените били намазани с белилка. Стаята се осветявала от две малки прозорчета, като за стъкла са служили бели книги, залепени с тесто по черчеветата. Даскал Игнат бил учител и свещеник. В делничните дни събирал младежите и ги учил на четмо и писмо, а в празничните отварял килията и четял молитви на християните.

В училището учениците изучавали старобългарска азбука, Часослов и Псалтир. Събирали се до 15 ученици, и то повече момчета. Учението е било без отделения. Най-подготвените ученици сядали най-отпред, а по-слабите зад тях. Така се определяло кой в кое отделение се намира. След изучаване на материала ученикът сядал на по-преден чин. След като усвоели азбуката, Часослова и Псалтира обучението завършвало, и ученикът ставал учител. Всичко научено се прилагало на практика.

След Игнат Николов даскал в селото става Йовчо Делиганев от с.Водица, който учителствува от 1860 г. до 1865 г., „при същите условия”.

1865

Между 1865 г. и 1868 г. мястото на учител е заето от Йордан Райков дошъл в селото от Поповския край.

По-нататък се изреждат следните учители:

1868

Стоян Пенев от с.Водица, работи от 1868 г. до 1870 г.

1870

Иван Рачков от с.Асеново, работи от 1870 г. до 1872 г.

1873

Гено Пенев от с.Асеново, работи от 1873 г. до 1874 г.

1874

Цоньо Русев от гр.Стражица, работи от 1874 г. до 1876 г

1876

Стою Вълчев от гр.Стражица е учител до 1880 г.

1880

През 1880 г. – 1882 г. учител е Иван Иванов от с.Камен, който в последствие е ръкоположен за свещеник в селото.

1882

Неговото място се заема от Димитър Цонев от гр.Стражица, който преподава до 1884 г. След тази година учителите вече стават двама.

1884

Христо Караиванов от гр.Велико Търново учителствува от 1884 г. до 1901 г., след като останал на постоянно местожителство. Негови колеги са били Христо Делев от гр.Лясковец и Ненко Колчев от с.Асеново.

Историята… – историята продължава

1889

Първата самостоятелна сграда на училището е построена през 1889 година, а после се строи още една през 1925 година. Така в селото има вече две училища – Народни първоначални. В годините до Втората Световна война в Народното първоначално училище „Св.св.Кирил и Методий” подлежат на задължително учение 261 деца, които са разпределени в четири отделения. Цялото училище представлява съвкупност от три сгради, две от които негова собственост, а третата частна (църковна).


Построена през 1873 г., църквата в селото изиграва сериозна роля в утвърждаването на училищната институция сред населението на с.Асеново. За издръжката на учебния процес, църквата отдава за ползване сграда с една стая, земи и гори в района на селото. Парите от реализираната печалба, чрез настоятелството, се разпределят според текущите нужди или постъпват по сметки във фондове: „Екскурзии” и „Детски летовища” в областната инспекция в гр.Плевен. Когато има повод, настоятелството разрешава да се награди ученикът с най-висок успех в училището. Така например ученика от четвърто отделение Георги Йорданов Пенев е награден за висок успех с парична награда от лихвите на капитала, завещан от дарителя Никола Ив. Кънев.

1921

След 1921 година обаче, се преминава на качествено ново ниво на образователния процес. Децата са разделени по възраст в класни стаи, пише се на тетрадки и с мастило. Училището има и собствена сграда. От църковното настоятелство и по-богатите българи са предоставени земи и гори за ползване от училището с цел набиране на средства за издръжка. Изучава се четене, писане, смятане, естествознание, география и народна история. 

1930

Още през 30-те и 40-те години на миналия век се разбира влиянието на организираните литературни и спортни прояви върху дисциплината и възпитанието на учениците. Тогава се появяват и разпространяват извънкласните форми на обучение…

2009

Започва се работа по множество Европейски проекти. Първията реализиран такъв е още през същата 2009 година – проект „Успех“.

2016-2017

Европейски проект „Твоят час“ включвайки занимания по интереси и похвати за справяне с обучителни затруднения по Български език и литература.

2018-2019

Започване работа по Общински проект „Интеграция на уязвими групи“, разпределена по дейности – занимания по интереси и обучителни затруднения.

2019-2020

Започване на работа по проект „Подкрепа за успех“, включващ обучителни дейности по география и икономика. Проектът е организиран и финансиран от фондация АМАЛИПЕ и МОН. Допълнително, започва и проект „Образование за утрешния ден“, организиран и финансиран от МОН, за обучение на учители по дигитални компетентности, създаване на клубове по интереси за усвояване на дигитални умения и компетентности.